НСА и ОСК „Левски“ подписаха договор за сътрудничество

Публикувано на
Договор за сътрудничество подписаха днес ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“- проф. Николай Изов, председателят на Обединени спортни клубове „Левски“ – Тодор Стефанов и ръководителят на Кариерен център към НСА – доц. Иван Сандански.
Страните се договориха да осъществяват съвместно сътрудничество в областта на професионалната подготовка и обучението на студентите от факултет „Спорт“, включващо организацията и провеждането на учебно-методически практики, преддипломни стажантски практики, както и доброволчески дейности.
Спортната академия ще осигурява преподаватели за методическо ръководство, организация и контрол по предварителната подготовка и провеждането на УМП и стажантски практики, ще създава организация и необходимите условия за привличане, подготовка и обучение на специалисти, необходими на ОСК „Левски“. Двете страни ще се договарят допълнително и за организиране на курсове за повишаване квалификацията на кадрите.
Тодор Стефанов пое ангажимента, от името на своята организация да се създаде необходимата организация за подпомагане  качествената и професионална подготовка на студентите от НСА, ежегодно да се създават условия за провеждане на учебно-методическата (УМП) и стажантската практика на студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – редовна и задочна форма на обучение в професионално направление „Спорт“. Ежегодно Кариерния център към НСА и ОСК „Левски“ ще утвърждават списък със студентите и план-график за планиране, организация и провеждане на УМП и стажантски практики. По покана на преподаватели от Спортната академия представители на ОСК „Левски“ ще споделят своя практически опит по изучавани теми, които кореспондират с провеждащото се практическо обучение на студентите.