До ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ „ЛЕВСКИ-СОФИЯ“

Публикувано на

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ „ЛЕВСКИ-СОФИЯ“

 

                                П О К А Н А

                   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

ПОКАНВАМЕ Ви на 26.09 2023 г. /вторник/от 16.00 ч. в

КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС  ще се  проведе

Общо събрание на ОСК „ЛевскиСофия“, ЕИК 177943677

при следния

Д н е в е н       р е д:

1.Разглеждане и приемане на  ГФО на ОСК „Левски – София“ , ЕИК 177943677  и ГФО на „ИМОТИ  Левски – София“ ЕООД , ЕИК 204962837;

2.Разглеждане и приемане на предложения за изменение и допълване на Устава на ОСК „Левски-София“, ЕИК

При първоначална липса  на кворум Събранието ще бъде отложено и проведено след един час , независимо от броя на присъстващите членове.

Общото събрание се свика по инициатива на Управителния съвет при дневен ред , така както е посочено по-горе в т.1 (първа) и т.2 (втора) от настоящата покана .

Всички проекто-решения са  на разположение при администратора в кабинета на Председателя на Управителния съвет .

 

 Тодор Стефанов  /п/

Председател ОСК на УС „Левски-София“